Algemene Voorwaarden

Verras je vriendinnen met een kado van Sieraden4less!

Is je bestelling een kadootje?
Wij verpakken je bestelling indien gewenst in een mooie geschenk-verpakking!

Kadotip: Memory makers en vriendschapsarmbandjes

 

sideblock

Ontvang 10% korting!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting.
Blijf op de hoogte van het laatste trends, fashion tips en ontvang speciale kortingen.

Inschrijven kan rechts onder aan de pagina.
 

 

sideblock

GRATIS verzending vanaf €20,-

Wij versturen alle bestelling boven €20,- GRATIS door heel Nederland.
Vandaag besteld = vandaag nog verzonden!

 

      

sideblock

Algemene voorwaarden Sieraden4less.nl

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Sieraden4less.nl”, handelend onder de naam GPSsolutions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere, onder nummer 50768468.
Sieraden4less.nl
Kajuit 72
1319 AR Almere
06-44418753
"Klant": de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Sieraden4less.nl

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Sieraden4less.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Sieraden4less.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Sieraden4less.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Sieraden4less.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Siearden4less.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen.
2. Sieraden4less.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Sieraden4less.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Sieraden4less.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sieraden4less.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Sieraden4less.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Sieraden4less.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Sieraden4less.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Sieraden4less.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een email of brief aan Sieraden4less.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sieraden4less.nl zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sieraden4less.nl de klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sieraden4less.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Sieraden4less.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sieraden4less.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Sieraden4less.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de klant daarvan heeft.
2. De vorderingen van Sieraden4less.nl op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sieraden4less.nl ter kennis gekomen omstandigheden Sieraden4less.nl goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Sieraden4less.nl de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen isSieraden4less.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Sieraden4less.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sieraden4less.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via email, of brief) aan Sieraden4less.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Sieraden4less.nl - te sturen naar een door Sieraden4less.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. Geopende verpakkingen worden teruggenomen; mits de verpakking in redelijke staat verkeerd.
De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Sieraden4less.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Sieraden4less.nl deze betalingen (aankoopbedrag + eventuele verzendkosten) binnen veertien (14) werkdagen nadat Sieraden4less.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Sieraden4less.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Sieraden4less.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sieraden4less.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Sieraden4less.nl de klant hiervan schriftelijk (via email of brief) in kennis stellen. Sieraden4less.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Sieraden4less.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Sieraden4less.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Sieraden4less.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Sieraden4less.nl zal klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking te worden gemeld aan Sieraden4less.nl
2. Indien een klacht gegrond is zal Sieraden4less.nl het artikel vervangen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Sieraden4less.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Author innovogroup © 2014 | All rights reserved!